Gizlilik Ve Şartlar

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Konzek Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KONZEK) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. KONZEK müşterilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için, sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Veri Sorumlusunun Bilgileri

 • Unvan: Konzek Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Adresi: Zümrütevler Mah. Nazmi İlker Sokak, No:3 Maltepe, İstanbul
 • Vergi Numarası: 5770525203
 • Mersis Numarası: 0577052520300017
 • KEP adresi: konzek@hs01.kep.tr
 • Web sitesi: www.konzek.com
 • Telefon: 0 216 392 1642
 • Fax: 0 216 392 1643

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel verileriniz, KVKK 5’inci maddesindeki; kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifâsıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşrû menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Bu doğrultuda Şirket faaliyetleri kapsamında satış sözleşmelerinin kurulması, düzenlenmesi, ifâsı, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi kapsamında kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TC kimlik numarası ve diğer) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), tarafımızla imzaladığınız belgelerdeki imzanıza dair bilgiler işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel verileriniz, KVKK 5’inci maddesindeki; kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifâsıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında paylaşılmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, hukuki menfaatin ya da hakkın korunması veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adlî makamlara veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bunun yanında, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı vb. resmi merciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK 5’inci maddesi ikinci fıkrasına göre kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşrû menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

Hukuki sebepler kapsamında, şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Veri Sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

İnternet Sitemizde Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler, cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak korunabilir.

Sitemizde Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz KONZEK tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idarî ve teknik önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, KONZEK’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler KONZEK tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Zümrütevler Mah. Nazmi İlker Sokak, No:3 Maltepe, İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yapacağınız başvuru ile kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun Veri Sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınmış ise ücret ilgiliye iade edilir.